Beleidsdocument start Goede Doelen Gids Alkmaar
28 augustus 2020

1. Missie en doelstelling Goede Doelen Alkmaar
De missie van de Stichting Goede Doelen Alkmaar is het versterken van de lokale sociale infrastructuur, duurzaamheid en de sociale cohesie in de gemeente Alkmaar. Daarbij richt de organisatie zich op samenwerking met burgerinitiatieven, bedrijven actief in diverse sectoren, maatschappelijke organisaties, fondsen en de gemeente Alkmaar. Het doel van de Stichting Goede Doelen Alkmaar is om ondersteuning te bieden aan en bij te dragen aan participatie, verbinding en inclusie in de gemeente Alkmaar. De te realiseren Goede Doelen Gids Alkmaar 2020 is daarbij een belangrijk middel. Dit document gaat over de start van de gids.

2. Samenwerking met Goede Doelen ’s-Hertogenbosch
Jan de Rond (sociaal makelaar en lid Rotary ’s-Hertogenbosch West) is initiatiefnemer en ontwikkelaar van de lokale goededoelengids. In samenwerking met anderen binnen Rotary ’s-Hertogenbosch West is de Lokale Goededoelengids ’s-Hertogenbosch tot stand gebracht.
Deze gids werd op 1 juli 2019 in het gemeentehuis van ’s-Hertogenbosch gepresenteerd een aangeboden aan burgemeester Jack Mikkers.
Rotary Alkmaar de Waag reageerde positief op het idee en initiatief van Jan de Rond. Na een periode van voorbereiding besloot Rotary Alkmaar de Waag in
juni 2019 om het Bossche initiatief te volgen. Dit door in te zetten op de realisatie van de lokale Goededoelengids Alkmaar eind 2020 / begin 2021.
Op initiatief van Rotary Alkmaar de Waag werd de stichting Goede Doelen Alkmaar gerealiseerd in december 2019. Deze stichting werkt samen met de Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch. Bij de uitwerking van de Goede Doelengids Alkmaar wordt het format van ’s-Hertogenbosch benut.

3. De Alkmaarse benadering: netwerken en samen met partners succesvol zijn Stichting Goede Doelen Alkmaar ziet samenwerking als de belangrijkste factor om haar missie en doelstelling te realiseren. Door de inspiratie en de kracht van ‘Alkmaarse partners’ resultaatgericht te benutten wordt succes nagestreefd.
Daarbij zoeken wij de kracht van bestaande initiatieven en stimuleren wij de verbinding tussen de diverse lokale initiatieven. Wij menen dat juist daardoor de beoogde meerwaarde kan ontstaan. Notaris Annamaria Lopez-Brea sloot zich met enthousiasme als eerste partner aan bij het initiatief Goede Doelen Alkmaar. Vanuit haar praktijk en samenwerking binnen het notariaat onderstreepte Annamaria Lopez-Brea het grote belang om een lokale goede doelen gids in Alkmaar tot stand te brengen. Vanaf oktober 2019 is gewerkt aan de opbouw van het beoogde lokale goede doelen netwerk in Alkmaar. Contact is gelegd met diverse bestaande Alkmaarse netwerken, personen en organisaties zijn uitgenodigd om mee te praten en bij te dragen. Voor de uitbraak van Covid-19 werden twee netwerk bijeenkomsten gehouden.
Op 17 oktober 2019 bij voetbalvereniging ‘Alkmaarsche Boys’ en op 23 januari 2020 bij VA Bewindvoering in Alkmaar. De voor 24 maart 2020 geplande bijeenkomst in Podium Victorie moest door de uitbraak van het virus worden uitgesteld. Inmiddels is de derde bijeenkomst van het netwerk gepland voor 3 september 2020 in Podium Victorie.
Burgemeester Bruinooge ondersteunt het initiatief om in Alkmaar een lokale goede doelengids te realiseren van harte: “Een waardevol initiatief dat de kracht van Alkmaar onderstreept. Dit past ook in het sociale karakter van de gemeente: Alkmaar maken we samen!”. Het netwerk bestaat intussen uit een zeer betrokken gezelschap van ongeveer 50 personen. Samen vertegenwoordigen zij een breed scala van Alkmaarse bedrijven en organisaties.

4. Realisatie van de Goededoelengids Alkmaar in december 2020 / januari 2021.
Onze ambitie is om het eerste exemplaar van de Goededoelengids Alkmaar in de week van 20 januari 2021 aan te bieden. Of dit lukt hangt af van het aantal goedgekeurde aanmeldingen medio november. De eerste Alkmaarse gids zal verschijnen op het moment dat er minimaal 40 lokale goede doelen in opgenomen kunnen worden. Onze doelstelling gaat overigens uit van een wat hoger aantal lokale doelen.

5. Communicatie, logistiek proces en financiering van de gids
Communicatie
De Stichting Goede Doelen Alkmaar is er op gericht om een bijdrage te leveren aan het versterken van de Alkmaarse samenleving. Met hart en ziel wordt gepassioneerd gewerkt aan het versterken van de verbinding tussen mensen en vitale wijken, buurten en dorpskernen. Daarbij kan financiële ondersteuning van organisaties, verenigingen en bewonersinitiatief -door middel van de Goededoelengids- een belangrijk middel zijn. Goede Doelen Alkmaar staat voor een goed doordachte benadering en uitvoering van haar communicatie. Daarbij staat voorop dat door en en met partners wordt gecommuniceerd over de essentie waar Goede Doelen Alkmaar voor staat, wat haar beweegt en welke resultaten zij nastreeft. Wij willen daarin zo concreet en duidelijk mogelijk optreden. Daarbij gaat het om uitnodigen, verbinden, versterken, luisteren en informeren.
De communicatiemiddelen die worden ingezet (digitaal, schriftelijk, beeld en geluid) zullen de gestelde doelen moeten dienen. Deze gekozen middelen zullen daarbij helpen om ‘de boodschap’ van Goede Doelen Alkmaar goed overbrengen en tegelijk uitnodigend zijn voor potentiële gevers en goede doelen (‘ontvangers’) om zich uit te spreken. Als gevolg van de uitbraak van Covid-19 is de in te zetten campagne aangepast. De promotie tijdens vele Alkmaarse evenementen en festivals is in 2020 onmogelijk. Een alternatieve (Corona proof) aanpak is ontwikkeld teneinde zoveel mogelijk betrokken Alkmaarse organisaties en personen te bereiken en te horen

Logistiek proces
Organisaties/initiatieven die actief zijn in één van de volgende sectoren komen in aanmerking om opgenomen te worden in de Goededoelengids Alkmaar
A. Sociaal maatschappelijk
B. Milieu - natuur - dieren
C. Kunst en cultuur
D. Lokaal / buurt - en wijk organisaties en voorzieningen
Van belang is om in contact te komen met potentiële goede doelen. Wij hebben deze met ondersteuning van de gemeente Alkmaar in kaart gebracht en aan de hand van criteria is een overzicht gerealiseerd van 130 potentiële doelen. Deze doelen ontvangen op 15 juli 2020 een vooraankondiging van de periode van inschrijving voor de Goededoelengids. De periode van inschrijving voor het gedrukte exemplaar van de Goededoelengids Alkmaar is verstreken. 
De criteria, zie hieronder, zullen worden benut bij de toetsing na 16 november. De goede doelen die in de gids worden opgenomen, zullen in de loop van november en december 2020 bekend zijn.

Criteria
A. ANBI of SBBI status strekt tot aanbeveling (ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. SBBI: Sociaal Belang Behartigende Instelling.
B. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Statuten en HR (huishoudelijk reglement) met vestiging en bevoegd bestuur in de gemeente Alkmaar.
C. Goed en verzorgd bestuur naar Utrechts model (samenstelling van het bestuur, transparantie, beheersing, verantwoording en goede scheiding tussen toezicht, bestuur en uitvoering).
D. Solide en inzichtelijke financiële bedrijfsvoering. 
E. Verscheidenheid in reguliere inkomsten (subsidie, sponsoren, fondsen en contributies).
F. De activiteiten van de organisatie komen (voor een substantieel deel) ten goede aan de inwoners van de gemeente Alkmaar.
G. Continuïteit van de organisatie. De organisatie bestaat minimaal drie boekjaren en er is een aannemelijk perspectief van de continuïteit voor de komende jaren.
H. De organisatie beschikt over een web-site.
I. Fondswervende organisaties (‘Vrienden van’ e.d.) zijn uitgesloten van deelname.
J. Een nieuw en innovatief lokaal initiatief kan in bijzondere omstandigheden worden vrijgesteld van bepalingen, met uitzondering van de bepalingen A, B en E.
K. Goede doelen die worden opgenomen in de gids wordt een startbijdrage gevraagd. Organisaties/initiatieven met een begroting 2020 tot en met € 100.000 wordt een startbijdrage van € 150 gevraagd.Van organisaties/initiatieven met een begroting 2020 boven een ton wordt een startbijdrage van € 300 gevraagd. Vanaf het tweede jaar wordt per organisatie/initiatief een bijdrage in de lopende kosten van € 50 per jaar gevraagd.
Financiën /de projectbegroting
Stichting Goede Doelen Alkmaar heeft geen (financieel) winstoogmerk. De organisatie richt zich op lokale maatschappelijke winst. Dit doet zij in de eerste plaats door het
realiseren en onderhouden van de Goede Doelen Gids Alkmaar. Hierdoor wordt gestimuleerd dat mensen (bij leven en na overlijden) en bedrijven willen schenken aan lokale goede doelen, in contact worden gebracht met getoetste goede doelen in Alkmaar.
Het uitgangspunt is dat alle binnenkomende financiële middelen na schenking direct, en voor 100%, naar het gekozen goede doel gaan. Stichting Goede Doelen Alkmaar functioneert niet als financieel beheerder c.q. fonds. De stichting dient om haar doelen waar te maken enige kosten te maken. Het uitgangspunt is dat deze kosten zo laag mogelijk zullen zijn. Er is sprake van een sobere opzet. De betrokken bestuursleden, commissieleden en meewerkende personen uit het netwerk, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Gewerkt wordt op basis van soberheid, efficiency en kostenbewustzijn. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden, zonder af te doen aan het noodzakelijke
kwaliteitsniveau van organisatie en goede doelen gids. In het startjaar 2020 worden de meeste kosten gemaakt. Dit wordt verklaard door het gegeven
dat er sprake is van een blanco situatie bij aanvang van Goede Doelen Alkmaar. In beperkte mate moet worden geïnvesteerd om te kunnen starten. De uitgave van een schriftelijke versie van de Goede Doelen Gids Alkmaar brengt de meeste kosten met zich mee.
In de jaren 2021 t/m 2023 kan de organisatie volstaan met en draaien op een bescheiden begroting. Bij een waarschijnlijke volgende schriftelijke editie van de gids zal de begroting in 2024 hoger zijn dan in 2023. Vanaf 2025 zal het te begroten bedrag weer op het niveau van 2023 zijn.
De inzet van de Stichting Goede Doelen Alkmaar is om de startfinanciering in 2020 te realiseren door middel van bijdragen van diverse betrokken partners. Aan fondsen wordt een financiële bijdrage gevraagd om de activiteitenkosten (drukwerk, vormgeving, fotowerk) te betalen. De begroting 2020 omvat een bedrag van € 15.400, die van de jaren 2021/2023 gaat uit van een bedrag van € 5.000. In 2024 wordt een begroting van € 11.000 a € 15.000 voorzien. Dit heeft te maken met de tweede aangepaste druk van de Goede Doelen Gids in de vorm van een boekje. 
6. Wetenschappelijk onderzoek
Via Goede Doelen ’s-Hertogenbosch zijn we in contact gekomen met prof. dr. Rene Bekkers en daarna is contact gelegd met prof. dr. Theo Schuyt. Beide hoogleraren Filantropie zijn verbonden aan o.m. de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij ondersteunen de ontwikkeling van lokale goede doelen gidsen in Nederland. Bijzonder is dat de hoogleraren woonachtig zijn in respectievelijk ’s-Hertogenbosch en Alkmaar. Juist in deze twee gemeenten zijn/worden de eerste twee lokale goede doelen gidsen ontwikkeld.
In zijn publicatie ‘De waarde van filantropie’ gaat prof. dr. Bekkers in op diverse aspecten van filantropie. In een op 6 juni 2019 uitgesproken rede verwoordde hij het belang van filantropie en breed onderzoek als volgt. ‘U zult zien dat filantropie een breed thema is dat multidisciplinair onderzoek vereist. Filantropie gaat over sociale relaties. Filantropie gaat ook over hoe we omgaan met schaarse middelen, geld, vermogen en tijd. Filantropie gaat ook over de menselijke natuur, emoties, cognities. En filantropie gaat over organisaties. Daarom gaan we vanuit de afdeling sociologie in samenwerking met onderzoekers uit de volle breedte van de sociale en  gedragswetenschappen de komende jaren onderzoek uitbouwen. We maken daarbij gebruik van ‘big data’ en innovatieve methoden’. Prof. dr. René heeft in samenspraak met Jan de Rond in oktober 2019 een opzet uitgewerkt voor een onderzoek Lokale Goededoelengids. Het ligt in de bedoeling dat de resultaten van de lokale goede doelen aanpak in ’s-Hertogenbosch en in Alkmaar de komende jaren wetenschappelijk worden gevolgd, onderzocht, en vergeleken met de ontwikkeling van lokale goede doelen in Nederland.

7. Organisatie en planning
In juni 2019 is door Rotary Alkmaar de Waag de aanzet gegeven tot de realisatie van de Stichting Goede Doelen Alkmaar. Daarbij is aangesloten op de aanpak in ’s-Hertogenbosch, waar Rotary in 2018 overging tot de realisatie van een goede doelen stichting. Burgemeester Piet Bruinooge ondersteunt de ontwikkeling van de Goede Doelen Gids van harte.
Deze ondersteuning krijgt inhoud en vorm door inhoudelijke adviezen en het leggen contact en verbinding met partners die de ontwikkeling inhoudelijk - en of financieel stimuleren. In Alkmaar heeft notaris Mr. Annamaria Lopez-Brea zich vanaf het eerste begin positief getoond over de lokale goede doelen aanpak in Alkmaar. Zij heeft de initiatief groep ondersteund bij de realisatie van de statuten van de Stichting Goede Doelen Alkmaar. Op 19 december 2019 is de oprichtingsakte voor voornoemde notaris gepasseerd. 
In Alkmaar is, zoals beschreven, de afgelopen maanden gewerkt aan de realisatie van het netwerk Goede Doelen Alkmaar. Tevens zijn de werkgroepen logistiek en communicatie/marketing ingesteld. Kenmerkend voor alle betrokkenen (bestuur/commissie, Rotary leden, netwerk partners en deelnemers aan de werkgroepen) is dat zij staan voor een praktische en resultaatgerichte benadering.
De opzet, inzet, benadering en de planning zijn er op gericht om op 20 januari 2021 te kunnen beschikken over de 1e Goededoelengids Alkmaar.

Bestuur/commissie Stichting Goede Doelen Alkmaar (foto):
Cees Huisman (voorzitter), Monique Hupkes (secretaris), Theo Klaver (penningmeester), Jeanette van der Linden, Ruud Vlieger, Bente Biesheuvel en Roy Touber (bestuursleden). 

Werkgroep logistiek:
Bente Biesheuvel, Henk Foekema, Mascha Geleijnse, Ruud Herder, Jeanette van der Linden en Ruud Vlieger.
Werkgroep communicatie:
Monique Hupkes, Willem de Haas, Sandy Pauw, Roy Touber, Kees Kuiper en Cees Huisman


Ambassadeurs, netwerk, werkgroepen en bestuur

Ambassadeurs
Piet Bruinooge, voormalig burgemeester van Alkmaar
Annamaria Lopez-Brea, notaris
Theo Schuyt, hoogleraar filantropische studies VU
Ger Welbers, directeur Alkmaar Marketing

Voormalig burgemeester Piet Bruinooge
“Een waardevol initiatief dat de kracht van Alkmaar onderstreept. Dat past ook in het sociale karakter van de gemeente: Alkmaar
maken we samen! De zorg voor mens, dier, milieu en natuur is een zorg van ons allemaal. Daarin speelt de overheid een rol, maar vooral wij allen
als samenleving. Goede doelen in de vorm van het beschikbaar stellen van goed of goederen en de inzet van vrijwilligers zijn daarvoor een belangrijk middel.
Vraag en aanbod moeten hiervoor goed op elkaar aansluiten en daarom ondersteun ik van harte het plan om de eerste Goededoelengids Alkmaar te realiseren!”

Notaris Annamaria Lopez-Brea
“De Goededoelengids Alkmaar zal voorzien in een grote behoefte. In mijn dagelijkse praktijk merk ik dit keer op keer’.
“Juist door het lokale karakter van de komende gids zal het verschil worden gemaakt. Mensen vragen naar mogelijkheden om aan lokale goede doelen te schenken bij leven en na overlijden”.

Hoogleraar filantropische studies Theo Schuyt
“Wat gaat de gemeente, de overheid doen met een schuldenlast die vereffend moet worden als de ergste crisis voorbij is? Keren we dan gedeeltelijk terug naar het oude beleid van bezuinigingsoperaties van eigen bijdragen en marktwerking? Of zal met de sobere jaren die gaan komen, de inbreng van particulier initiatief van burgers, fondsen en bedrijven weer een plaats en aandacht krijgen? Zal pluriformiteit van maatschappelijke instituties de basis gaan vormen voor toekomstig beleid? Want één ding is zeker: de overheid kan het niet alleen. Overal ter wereld nemen -door internet en sociale media- maatschappelijke initiatieven en platforms van burgers toe.
Ook voor het realiseren van maatschappelijke doelen”.

Netwerk Goede Doelen Alkmaar
Piet Bruinooge voormalig burgemeester Alkmaar
Annamaria Lopez-Brea Notaris
Theo Schuyt Hoogleraar filantropie VU Amsterdam
Veronique Asselman Sociaal Domein, interim manager/adviseur
René Bekkers Hoogleraar filantropie VU Amsterdam
Iman Biesheuvel Maatschappelijk ondernemer
Falgun Binnendijk Wethouder Castricum, oud raadslid Alkmaar
Sander Brouwer Hooge Waerder
Lucas Bugter 433 - Showhero
Hans Cornelisse Hortus Alkmaar
Xander Dazelaar Bewindvoering
Robert Eenhoorn AZ, directeur
Eefje de Groot De Waaier, communicatie adviseur
Willem de Haas TdH Strategy+Creation
Ralph de Kleijn De Waaier, relatiemanager bedrijven
Jan de Rond Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch
Ron Dijkman Dulkes Van Lanschot Bank
Henk Foekema Taqa Theater De Vest
Mascha Geleijnse Centra Jeugd en Gezin, gemeente Alkmaar
Ruud Herder VCRA, Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar
Jan Hoek Zakelijke dienstverlening
Laura Hornick Urbaan antropoloog, procesmanager
Ron Huiberts ORA Ondernemend Regio Alkmaar
Henk Hylckama Vlieg Vlieg Makelaardij
Virginia Jokhan Advocatenkantoor Jokhan
Greta Kaag Mantelzorg makelaar
Occo Koedijker Tijd Search / Tijd HR Services
Daniëlle Koelemij iDee Doet
Kevin Korthagen Sociaal ondernemer Link projecten
Kees Kraakman Vincentius vereniging
Kees Kuiper ISCC en chansonnier
Gert-Jan Leerink Bureau Leerink
Sandy Pauw PAVA consult
Nel Rietbroek Uitvaartbranche, NVVE
Michel Robert HAIL Europe
Gerjon Rooker Doss Event Support
Erik Snellaars YoungResultants
Olivier Springer Drukkerij Springeruit Schoorl
Robert te Beest Economische Zaken Alkmaar
Annemarie Tel Cultuureducatie en participatie
Helma v.d. Hoorn SAKS, bestuurder
Evert van Nass Centrum voor bedrijfsopvolging
Michiel Van Overbeek Elma Media, Broek op Langedijk
Kees van Straaten Arts, ’t Praethuys
Koos van Velzen Bindt Fiscalisten
Ruut Verhoeven Kiewitt & Verhoeven, juristen
Harm Visscher RABO Bank private banking
Ron Verschoor Makelaardij Rietgans
Bob Walter Management Socius, Dienstverlening
Judith Warries Podium Victorie, directeur
Ger Welbers Alkmaar Marketing, directeur
Erna Winters Bibliotheek Kennemerwaard, directeur

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op met Stichting Goede Doelen Alkmaar.

Nieuwsbrief Stuur een e-mail Hoofdsite
Volg ons op